vir_gir_txt

Menu

Bruk av Tjenesten


1) Definisjoner

”Båt” Fartøy til bruk på sjøen for rekreasjonsformål publisert i Tjenesten.
”Book&Boat” System som er for reservasjoner og bestillinger av Båter som er publisert og gjort tilgjengelige gjennom Tjenesten.
”Båteier” Personen som er eier av Båt.
”Leietaker” Personer som inngår avtale om leie av Båt fra Båteier via Tjenesten.
”Leieavtale” Avtale om utleie av Båt inngått mellom Båteier eller dennes representant og Leietaker ved bruk av Tjenesten
”Bruker” Personen som bruker Tjenesten.
”Maritim profil” Profil som inneholder opplysninger Brukeren har registrert om seg selv.
”Tjenesten” Maritim Utleie levert av NetYachts AS via https://www.maritimutleie.no.
”Skade” Enhver fysisk skade på Båt, herunder medregnet propeller, drev, og/eller motor eller båtens utstyr, samt tap av utstyr tilhørende Båten samt enhver skade på tredjeparts eiendom og øvrige økonomiske krav som oppstår i forbindelse med leie av Båten.

2) Om Tjenesten

Tjenesten leveres av NetYachts AS
Kontaktadresse: Oscarsgate 27, 0352 Oslo
Epostadresse: [email protected]
Telefonnummer :+47 944 23 030
Organisasjonsnummer: 913 341 058
heretter omtalt som ”Maritim Utleie”.
Maritim Utleie tilbyr en internettbasert plattform som tilrettelegger og formidler Båter for privat utleie. Tjenesten setter båteiere i kontakt med potensielle leietakere og vice versa. Plattformen er tilgjengelig på https://www.maritimutleie.no.
Ved å benytte deg av Tjenesten aksepterer du Maritim Utleies vilkår for bruk av Tjenesten. Maritim Utleie forbeholder seg rett til å uten videre varsel foreta endringer i de generelle vilkårene som gjelder for bruk av Tjenesten. Siste versjon av gjeldene vilkår finnes her.

3) Medlemskap

Maritim Utleie tilbyr Basic og Premium medlemskap. Alle Båteiere som oppretter en Maritim profil er automatisk Basic medlem. Avtale til Premium medlemskap inngås separat.
Basic medlemskap er gratis første medlemsår og må deretter fornyes årlig i henhold til egen prisliste tilgjengelig her.
Egne vilkår og prisliste gjelder for Premium medlemskap.

4) Reservasjon og betaling

Båten reserveres for Leietaker ved innbetaling av Leieprisen etter følgene modell:
Case 1 – Ved reservasjon der det er lengre enn en måned (30 dager) til avtalt Utleietidspunkt
Case 2 – Ved reservasjon der det er mindre enn en måned til avtalt Utleietidspunkt

Case 1:
30 % av Leieprisen betales. Beløpet innbetales til Maritim Utleies konto ved signering av leiekontrakten.
Resterende 70 % av leiebeløpet samt depositum forfaller til betaling en uke før Leieperioden tar til
Case 2:
100 % av Leieprise og depositum betales. Beløpet innbetales til Maritim Utleies konto ved signering av leiekontrakten.

Båteier har ingen forpliktelser etter denne avtale ved forsinket, manglende eller ufullstendig betaling. Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente. Depositumet må være registrert innbetalt/reservert på Leietakers kredittkort og på Maritim Utleies depositumskonto senest 5 (fem) dager før det avtalte Utleietidspunktet.

5) Båteiers forpliktelser

 

      · Publisering av Båten

For å publisere Båten for utleie via Tjenesten må Båteier ha opprettet en brukerprofil samt eventuelt en Maritim profil. Før publisering første gang vil opplysningene bli kontrollert og godkjent av Maritim Utleie. Båteier samtykker i at en publisert Båt er tilgjengelig for Brukere, og at Brukere kan gjøre reservasjoner og henvendelser til Båteier gjennom systemet ”Book&Boat”.

      · Ansvar for opplysninger

Båteier er ansvarlig for at enhver opplysning som gis i forbindelse med registrering av en Båt og bruk av Tjenesten er korrekt og at enhver handling som foretas av Båteier er i samsvar med relevant norsk og internasjonal lovgivning og ikke krenker tredjeparters juridiske rettigheter.

      · Reservering og bestilling av en publisert Båt

Dersom det gjøres forsøk på å reservere en Båt plikter Båteier å godta eller avvise forespørselen innen 24 timer. Dersom Båteier godkjenner en leieforespørsel vil det bli generert en Leieavtale. Båteier plikter å sette seg inn i Leieavtalens vilkår og å gjennomføre elektronisk signering av avtalen umiddelbart etter at forespørselen er akseptert.

      · Forsikring

Båteier plikter til enhver tid å ha adekvat forsikringsdekning for Båten som dekker forsikringstilfeller i tilknytting til utleie.

      · Sikkerhetsutstyr

Sørge for at nødvendig og/eller påkrevet utstyr for sikker og lovlig bruk av er på plass i Båten og at Båten er i god teknisk stand, herunder CE-merket.

      · Prosedyrebeskrivelser

Lage og legge prosedyrebeskrivelser i Båten som gjør det enkelt for Leietakere å bruke Båten.

      · Innrapportering

Foreta nødvendig innrapportering til offentlige myndigheter om leieforholdet, samt tilfredsstille de krav som stilles til regnskapsføring hva angår Båteiers økonomiske forhold.

6) Leietakers forpliktelser


      · Reservering og bestilling av Båten

Når alle trinn i reservasjonsprosessen er gjennomført vil Leietaker motta en ordrebekreftelse. Samtidig blir det generert en varsling til Båteier som må besvares av Båteier eller representant for denne innen 24 timer. Reservasjon av Båt er bindene når Leietakers bestilling er mottatt av Maritim Utleie og Båteier har godkjent leieforespørselen.
Når Båteier godkjenner en leieforespørsel vil det bli generert en Leieavtale på de vilkår som fremgår av leiekontrakten nedenfor. Leietaker plikter å sette seg inn i Leieavtalens vilkår og å gjennomføre elektronisk signering av avtalen umiddelbart etter at forespørselen er akseptert og senest innen 24 timer.

      · Tilbakelevering av Båten

Leietaker er ansvarlig for å returnere Båten til avtalt tid og i avtalt stand.

      · Minimumsalder for Leietaker

Minimumsalderen for å leie Båt er 25 år, og Leietaker bekrefter å være 25 år eller eldre.

      · Ansvar for opplysninger

Leietaker er ansvarlig for at enhver opplysning som gis i forbindelse med bruk av Tjenesten er korrekt og at enhver handling som foretas av Leietaker er i samsvar med relevant norsk og internasjonal lovgivning og ikke krenker tredjeparters juridiske rettigheter.

7) Maritim Utleies forpliktelser


      · Drift av Tjenesten

Maritim Utleie plikter å gjøre sitt ytterste for å sikre stabil og sikker drift av Tjenesten.

      · Oppbevaring av leie og depositum

Maritim Utleie skal sørge for at innbetaling, oppbevaring og senere utbetaling/tilbakebetaling av leie og depositum blir ivaretatt på en sikker måte.
Alle innbetalte midler skal oppbevares på Maritim Utleies konto spesielt for slikt formål i DNB i hele Leieperioden. Selve betalingsprosessen skal utføres gjennom en tredjepartsløsning levert av PayEx.

      · Overføring av leie og andre inntekter etter endt leieforhold

Etter avsluttet leieforhold, og under forutsetning av at det ikke er tvist mellom partene knyttet til Skade eller annet ved Båten, skal Båteiers andel av leieprisen (i henhold til avtalens punkt 10) samt eventuelle tillegg utbetales til Båteier senest innen 5 virkedager.
Ved krav fra Leietaker mot Båteier som følge av mislighold av avtalen eller andre forhold på Båteiers side, og som er fremsatt innen to (2 dager) etter utløpet Leieavtalen, skal Maritim Utleie avvente utbetaling av leieprisen til Båteier, eventuelt dersom misligholdet er av mindre art en skjønnsmessig dekkende andel av Leieprisen, til saken er forlikt eller rettskraftig avgjort mellom partene.

      · Tilbakeføring av depositum

Etter avsluttet leieforhold, og under forutsetning av at det ikke er tvist mellom partene knyttet til skade/mangel eller annet ved Båten, skal depositumet utbetales til Leietaker senest innen 5 virkedager.
Ved krav fra Båteier mot Leietaker som følge av mislighold av avtalen, Skade eller andre forhold på Leietakers side, og som er fremsatt innen to (2 dager) etter utløpet av Leieavtalen, skal Maritim Utleie avvente tilbakeføring av depositumet, eventuelt dersom skaden er av mindre art en skjønnsmessig dekkende andel av depositumet, til saken er forlikt eller rettskraftig avgjort mellom partene.

8) Skade på Båten

Dersom det oppstår Skade på Båten under Utleie er Leietaker forpliktet til å erstatte dette.
Utleier plikter å gi Leietaker og Maritim Utleie skriftlig melding om Skade eller mistanke om Skade på Båten innen 2 dager etter avsluttet leieforhold.
Leietaker plikter å besvare slik melding skriftlig innen 2 dager etter at meldingen ble mottatt. Ved unnlatelse å svare på en slik melding ansees dette automatisk som aksept av ansvar for meldt Skade, med mindre det skyldes forhold som tilsier at slikt svar var umulig (Force Majeure) å gi innenfor fristen. Ved et skadetilfelle skal både Leietaker og Båteier bidra med all nødvendig informasjon til Maritim Utleie for å bringe klarhet i de faktiske forhold.
Ved krav fra Båteier mot Leietaker som følge av mislighold av avtalen/Skade, og som er fremsatt innen to (2 dager) etter utløpet av den enkelte leieavtalens varighet, skal Maritim Utleie ikke tilbakebetale depositumet, eventuelt dersom skaden er av mindre art en skjønnsmessig dekkende andel av depositumet, før saken er forlikt eller rettskraftig avgjort mellom partene.
Ved uenighet om omfanget av meldt Skade plikter Båteier å innhente takst av skaden fra en uavhengig autorisert tredjepart.

9) Mislighold

Hver av partene plikter å gi de øvrige partene skriftlig melding om mislighold av avtaleverk knyttet til Tjenesten (herunder nærværende avtale eller Leieavtalen) innen 2 dager etter avsluttet leieforhold.

10) Priser og betaling for bruk av Tjenesten

Priser for bruk av Tjenesten finnes her
Prisene som er oppgitt inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene som Bruker skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestillingen blir foretatt. Maritim Utleie kan kreve betaling for Tjenesten fra det tidspunkt båteier har godkjent forespørsel om leieperiode.

11) Sletting av brukerkonto og Maritim profil

Båteier og Leietaker kan når som helst slette brukerkonto og/eller Maritim Profil dersom det ikke foreligger noen aktive reservasjoner eller andre forhold av betydning. Slik sletting kan foretas i ditt kontrollpanel eller ved å gi Maritim Utleie skriftlig melding. Ved sletting vil Maritim Utleie gjøre opp utestående krav i forbindelse med bruk av Tjenesten.
Ved brudd på avtalen eller øvrig misbruk av Tjenesten forbeholder Maritim Utleie seg retten til å slette eller stenge brukerkonto og/eller Maritim Profil uten foregående varsel.

12) Ansvarsfraskrivelse

Maritim Utleie påtar seg intet ansvar for uriktige opplysninger gitt av Båteier eller Leietaker.
Maritim Utleie fraskriver seg ethvert erstatningsansvar som følge av Skade på Båten eller personskade i forbindelse med bruk av Tjenesten.
Maritim Utleie fraskriver seg ethvert erstatningsansvar som følge av skade som Båten, Leietaker eller Båteier påfører personer eller gjenstander i forbindelse med bruk av Tjenesten.

13) Tvister

Alle tvister søkes løst i minnelighet.
Dersom det oppstår uenighet mellom Båteier og Leietaker i tilknytning til et leieforhold, skal Maritim Utleie etter beste skjønn bistå partene med å komme frem til en minnelig løsning.
Dersom ikke forhandlinger fører frem er Oslo tingrett verneting for enhver rettslig prosess.

Forsett til leiekontrakt.

  • call+47 400 87 999 | [email protected]
  • © 2004 - 2016 Maritim Utleie - En tjeneste fra Netyachts AS