vir_gir_txt

Menu

Avtale om leie av fritidsbåt


Båteier

Navn:
Adresse:
Postnummer og sted:
Telefonnummer:
E-postadresse:
————————————————————————————————————————————–

Kontaktperson

Navn:
Telefonnummer:
E-post-adresse:
Heretter omtalt som: Representant for Båteier
________________________________________________________________________________

Leietaker

Navn:
Adresse:
Postnummer og sted:
Fødselsår:
Telefonnummer:
E-post- adresse:

Båten

Type:
Merke:
Årsmodell:
Lengde (fot):
Antall hestekrefter:
Motortype: Innenbords / Utenbords
Drivstoff :
CE-merket: Ja / Nei
Forsikring: Ja / Nei
Hjemmehavn:

Leieperiode

Utleietidspunkt: dd.måned.åååå klokken 00:00
Returtidspunkt: dd.måned.åååå klokken 00:01
Overleveringssted: Se kart og stedsangivelse

Leieprisen Kr:


Depositum Kr:


Tillegg Kr:

Avtale om transport: Ja / Nei
Transportpris: Kr
Rengjøring: Innvendig / Utvendig / Innvendig & Utvendig
Pris for rengjøring: Kr

Signeringsmåte: Digital


1. LEIEPERIODE, OVERLEVERING OG RETUR

Avtalens varighet (”Leieperioden”) skal være fra Utleietidspunkt til Returtidspunkt som angitt ovenfor. Båteier skal på Utleietidspunktet overlevere Båten til Leietaker på Overleveringsted som angitt ovenfor og Leietaker skal på Returtidspunktet returnere Båten til Båteier på samme sted med mindre annet skriftlig er avtalt. Begge parter har en gjensidig plikt til å varsle og vente i 30 minutter ved forsinkelse.
Dersom det på grunn av værforhold ikke er eller vil være forsvarlig å overlevere/returnere Båten slik avtalt, skal den part som skal overlevere/returnere så snart som mulig og senest en time før avtalt tidspunkt kontakte den annen part for å avtale nytt Utleie- eller Returtidspunkt. Nytt Utleie- eller Returtidspunkt skal avtales så snart værforholdene gjør det forsvarlig.
Dersom Leietaker ikke møter opp til avtalt Utleietidspunkt begynner Leieperioden å løpe, og Maritim Utleie kan ilegge gebyr som følge av manglende avhenting i henhold til enhver tids gjeldende satser fastsatt av Maritim Utleie og publisert på www.maritimutleie.no. Dersom leietakeren uteblir i mer enn en dag når leietiden er over en uke og det skjer uten at han/hun gir noen melding til utleieren, faller leieforholdet bort. I slike tilfeller skal leietakeren likevel betale full leie for første hele uke. For senere leieuker skal leieprisen reduseres tilsvarende oppnådd erstatningsutleie.
Dersom Leietaker ikke møter opp til avtalt Returtidspunkt påløper gebyr for manglende retur i henhold til enhver tids gjeldende satser fastsatt av Maritim Utleie og publisert på www.maritimutleie.no.  Ved manglende oppmøte på avtalt Returtidspunkt fortsetter Leieperioden å løpe på avtalens øvrige vilkår inntil båten returneres til Utleier. Leietaker er i slike tilfeller ansvarlig for å returnere Båten på sted angitt av Båteier.
Leietaker er ansvarlig for alle utgifter, kostnader og tap Båteier påføres dersom Båten ikke returneres til avtalt Returtidspunkt.

2. LEIEPRIS OG DEPOSITUM

Leietaker plikter å innbetale til Maritim Utleie leieprisen angitt ovenfor. Leietaker skal i tillegg innbetale et depositum. Depositumet er til sikkerhet for ethvert krav i forbindelse med denne avtalen. Eventuelle ekstra tilvalg og ekstrautstyr og tjenester kommer i tillegg og følger gjeldene prisliste.
Maritim Utleie kan holde tilbake hele eller deler av Depositumet dersom Båten ikke returneres i henhold til avtalen, ved skade, mistanke om skade eller annet mislighold fra Leietaker. Dersom det ikke foreligger slike forhold som nevnt her skal depositumet tilbakebetales innen fem virkedager etter utløpet av Leieperioden. Nærmere regulering av tilbakehold av depositum følger av Maritim Utleies ”Vilkår for bruk av Tjenesten”.
Ved utsatt Utleietidspunkt på grunn av værforhold som nevnt i pkt. 1 skal Leieperioden etter avtale forlenges tilsvarende utsettelsen. Dersom det ikke er mulig å forlenge Leieperioden (for eksempel fordi båten er leid ut eller fordi Leietaker ikke har anledning til å bruke den) skal Leieprisen avkortes.
Ved utsatt overlevering på grunn av forhold som skyldes Båteier eller forhold som Båteier har risikoen for, kan Leietaker be om at Leieperioden forlenges tilsvarende utsettelsen eller at Leieprisen avkortes tilsvarende utsettelsen. Dersom det ikke er mulig å forlenge Leieperioden (for eksempel fordi båten er leid ut eller fordi Leietaker ikke har anledning til å bruke den) skal Leieprisen tilsvarende utsettelsen.

3. SÆRLIG AVTALE OM TRANSPORT

Dersom partene har avtalt overlevering og/eller retur på et sted utenfor Båteiers adresse og båtens hjemmehavn kan Maritim Utleie tilby transport av Båten etter nærmere avtale.

4. BÅTENS TILSTAND VED OVERLEVERING OG UTLEIERS PLIKTER

Båten skal ved overlevering være i kontraktsmessig stand, rengjort og ha full drivstofftank. Ved overlevering skal Leietaker og Båteier sammen gjennomgå hele Båten ved bruk av hensiktsmessig sjekklister som Maritim Utleie tilbyr. Sjekklister for gjennomgang av båt og eventuelle vedlikeholdsprogrammer knyttet til Båten skal signeres av både Leietaker og Utleier. Dersom Båten ikke er klar til overlevering til avtalt tid på grunn av forhold på Båteiers side, skal leien avkortes med en dags leie for hver påbegynte dag. Er forsinkelsen mer enn en dag ved inntil en ukes leie, eller mer enn to dager ved mer enn en ukes leie, kan Leietaker velge om han vil fastholde eller gå fra avtalen. Hvis Båten ikke er i kontraktsmessig stand kan Leietaker kreve avslag i leieprisen. Er mangelen av alvorlig karakter kan Leietakeren velge å gå fra avtalen. Dersom Båten ikke kan benyttes i en del av Leieperioden, og dette skyldes forhold som Båteier er ansvarlig for, skal leien avkortes forholdsvis. Er avbruddet langvarig, kan Leietakeren gå fra avtalen dersom formålet med leieforholdet blir vesentlig endret.

5. BÅTENS TILSTAND VED RETUR, SKADER OG LEIETAKERS PLIKTER

Båten skal ved retur være i samme stand som ved overlevering, rengjort og ha full drivstofftank.
Dersom Båten ved retur ikke er tilfredsstillende rengjort eller fulltanket belastes Leietaker et gebyr for vask og/eller et gebyr for drivstoffylling, samt pumpepris for manglende drivstoff etter gjeldende satser. Oppdaterte gebyrsatser finnes til enhver tid på Maritim Utleie sitt nettsted.
Leietaker er ansvarlig for tyveri og enhver skade eller mangel på Båten, herunder Båtens motor og utstyr, annen skade eller erstatningsansvar som er pådratt, påført eller oppstår som følge av Leietakers bruk av Båten. Leietaker er økonomisk ansvarlig for utgifter som påfaller Båteier i forbindelse med rengjøring, reparasjoner og transport grunnet innvendige og utvendige skader og/eller skadeverk påført Båten i leieperioden. Båten er forsikret, ved tyveri eller skade/ansvar som helt eller delvis dekkes av forsikring er Leietaker ansvarlig for betaling av Båteiers egenandel samt eventuelt andre økonomiske tap. Særskilt avtale som reduserer Leietakers egenandel ytterligere kan inngås etter nærmere avtale mellom partene.
Dersom det oppstår problemer av noen art med Båten i løpet av Leieperioden plikter Leietaker å umiddelbart underrette Båteier og Maritim Uleie om det inntrufne. Ved ikke uvesentlige skader er leietaker forpliktet til å følge Båteiers instruksjoner.

6. KRAV TIL LEIETAKER OG FØRER(E) AV BÅTEN

Leietaker må inneha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse for å leie Båten. Kartlegging av slik kompetanse er en viktig del av reservasjonsprosessen og må gjennomføres av Leietaker før reservasjonen gjennomføres. Dette for å sikre at leietaker har den nødvendige kompetanse og riktige holdninger for en betryggende ferdsel til sjøs. Eksempel på en slik kartlegging finnes her (link).
Det er Leietakers ansvar å forsikre seg om at det foreligger kart for det aktuelle seilingsområde om bord og at alle passasjerer har forskriftsmessige redningsvester i riktig størrelse. Det er Leietakers ansvar å forsikre seg om at han eller hun innehar tilstrekkelig kompetanse for å betjene alle aspektene ved å føre en båt.
Leietaker bekrefter at alle førere av Båten i Leieperioden er over 25 år og innehar tilstrekkelig kunnskap og eventuelle sertifikater/bevis som kreves for å føre Båten. Leietaker er ansvarlig for at alle førere av Båten på forhånd er gjort kjent med vilkårene i denne avtale.
Dersom Leietaker har gitt gale opplysninger om egne eller andre føreres kvalifikasjoner og ferdigheter, eller at det av andre grunner anses klart uforsvarlig å utlevere fartøyet, har Båteier rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Maritim Utleie skal i slike tilfeller gis en umiddelbar redegjørelse for beslutningen.
Ved fortøyning av båten er Leietaker eller fører av Båten forpliktet til å sørge for at Båten er forsvarlig festet på en brygge/fortøyningsplass hvor dette er avklart med anleggets/plassens eier. Likeledes plikter leietaker eller fører av Båten å sørge for at Båten er forsvarlig lukket og låst.

7.LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

Leietaker skal i leieperioden sørge for at Båten blir vedlikeholdt, herunder med tanke på smøreoljer, kjølevann og væsker. Ved tvil om vedlikehold kontaktes Båteier.

8.BEGRENSNING PÅ BRUK AV BÅTEN OG SÆRLIGE BESTEMMELSER

Båten kan kun benyttes i skandinavisk farvann. Båten må ikke benyttes til å trekke paragliders eller lignende utstyr. Båten kan heller ikke benyttes til slepeoppdrag, berging av andre båter, (unntatt ved nødsituasjoner), transportoppdrag der leietager tar betalt for oppdraget, utleie eller næringsøyemed for øvrig. Dette punkt er likevel ikke til hinder for at Båten benyttes til sleping av mindre vannleker som oppblåsbare pølser, ringer etc.

9.AVBESTILLING

Leietaker kan kansellere leieforholdet mot betaling av en erstatning til Båteier etter følgende modell:
Ved avbestilling mer enn fire uker før Leieperioden betales, 50 % av Leieprisen.
Ved avbestilling mellom fire og en uke før leieperioden, betales 75 % av Leieprisen.
Ved avbestilling mindre enn en uke før Leieperioden, betales 90 % av Leieprisen.
Dersom Båteier får leid ut båten i leieperioden, skal erstatningen avkortes slik at det som utleieren får inn skal trekkes fra den avtalte leie. Likevel skal leietakeren alltid betale 30 % av leiebeløpet.

10.PARTENES ANSVAR

Leietaker er kjent med at Maritim Utleie ikke er eier av Båten og at denne leiekontrakten er inngått av Båteier eller dennes representant. Maritim Utleie har intet ansvar for mislighold som skyldes Båteiers forhold, herunder Båtens tekniske stand eller utstyr.

11.ENDRINGER, KRAV TIL SKRIFTLIGHET

Tillegg til og endringer av leievilkårene i denne avtale er bindende bare dersom de foreligger i skriftlig overenskomst.

12.TVISTER

Eventuell tvist mellom partene skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom forhandlinger ikke fører frem har partene vedtatt Oslo tingrett som rett verneting i enhver sak.

  • call+47 400 87 999 | [email protected]
  • © 2004 - 2016 Maritim Utleie - En tjeneste fra Netyachts AS