Retningslinjer

Utleie av fritidsbåt

1)Tilstand på båten

Båten må være i sikker forfatning og vedlikehold av båten bør foretas regelmessig. Kontroller at alt utstyr er i orden. Båten bør ikke være eldre enn 20 år. Kontroller regelmessig at sikkerhetsutrustning finnes, og at personlige eiendeler er redusert til et minimum. Ellers skal båten være vasket, fulltanket med drivstoff og vann. Septiktank bør være tømt, og båten ellers klar til overlevering. Et annet viktig moment er å utarbeide prosedyrebeskrivelse som gjør det enkelt for leietakeren å bruke båten. Det er nødvendig med et tilgjengelig nøkkelsett for tilgang og bruk, og båten bør forsikres for utleie.

2)Publisere båten

For å publisere båten din må du være registrert hos Maritim Utleie. Når du oppretter en annonse blir du fulgt gjennom en prosess med flere spørsmål om båten som gjelder for eksempel prissetting, tilgjengelighet og andre opplysninger om båten. Dette for å sikre at det blir gitt en god og riktig fremstilling av båten. Når alle opplysninger er gitt, velger du selv når du ønsker å sende båten til publisering. Første gangen båten publiseres vil den bli kontrollert og godkjent av Maritim Utleie. Dette gjøres som et ledd i å kvalitetssikre innholdet på www.maritimutleie.no. Alt innhold knyttet til publisering av en båt og opplysninger som blir registrert i profilen er båteiers ansvar. Du godkjenner og er enig i at når båten er blitt publisert kan brukere gjøre reservasjoner og henvendelser til deg som båteier gjennom Maritim Utleie. Husk å oppdatere kalenderen som viser tilgjengelighet på båten, og å besvare henvendelser fra leietakere. Unnlatelse av å utføre det ovenstående kan ved spesielle tilfeller føre til advarsel fra Maritim Utleie, og ved gjentatte advarsler også medføre ekskludering fra tjenesten.

3)Inngåelse av leieavtaler

Når det gjøres et forsøk på å reservere en publisert båt må forespørselen godtas eller avvises innen rimelig tid. Når leieforespørselen er godtatt, dersom ikke annet er særskilt avtalt, opprettes automatisk en leieavtale på de vilkår og innhold i leiekontrakten som Maritim Utleie tilbyr. Vi anbefaler alle å lese nøye igjennom denne avtalen.

4)Utlevering av båten

Sørg for en skikkelig gjennomgang av båten og god opplæring av leietaker. Mange forsikringsselskap krever også dette under punktet ”sikkerhetssforskrift”. Ta leietaker med på en testtur og vis han/henne eventuelle begrensninger i bruk av båten. Kunnskap og kompetanse er ofte nøkkelen til et vellykket leieforhold hvor alle opplever trygghet og glede på sjøen! Vær tilgjengelig for leietaker, spesielt den første tiden. Bruk av sjekklister er ofte avgjørende for diskusjoner i etterkant. Var tanken fylt opp, eller var den ikke?  Var merket i gelcoat der fra før, eller ikke? Vi anbefaler bruk av sjekkliste ved gjennomgang av båten før og etter endt leieperiode. Husk signatur på sjekklisten da dette gir et bedre grunnlag, dersom det skulle oppstå diskusjon i ettertid. Eksempel på sjekkliste finner du i ditt kontrollpanel, under fanen ressurser.

6)Sletting av brukerkonto/Utmelding

Båteier og leietaker kan når som helst slette brukerkonto og/eller profil dersom det ikke foreligger noen aktive reservasjoner eller andre forhold av betydning. Slik sletting kan foretas i ditt kontrollpanel eller ved å gi Maritim Utleie skriftlig melding. Vi kan slette din konto på en diskret måte dersom vi opplever at retningslinjer og vilkår for tjenesten ikke blir fulgt. Vi vil i alle tilfeller utbetale det du rettmessig har krav på når det gjelder leieinntekter eller andre rettmessige beløp du har til gode i forbindelse med bruk av tjenesten.

Leie av fritidsbåt

1) Sikkerhetsforskrift

Sjøen er ikke et sted hvor man skal teste grensene, men et sted man skal være godt innenfor, nettopp for å redusere risiko. Vær uthvilt og spør gjerne om kursing hvis du er usikker på hvordan man skal ferdes til sjøs og bruke en båt. Som leietaker er du ansvarlig for å holde deg innenfor de regler som gjelder for båtførere. Husk også å forsikre deg om at det finnes kart for det aktuelle seilingsområdet om bord. Likeledes at det finnes redningsvester til alle passasjerer i riktige størrelser.

Vi anbefaler alle å planlegge turen på forhånd, bruke kartet aktivt og øve seg på navigering. Sjekk ut båttypen på forhånd og gjør deg kjent om bord. Still spørsmål dersom det er noe du ikke forstår ved gjennomgangen av båten. Vær aktiv, og undersøk hvordan sikkerhetsutstyret fungerer ombord. Bruk 15 minutter på å kaste ut ankeret så du ser hvordan vinsjen fungerer osv. Beregn god tid. Det er ikke uvanlig at en overlevering tar fra 1 time til flere avhengig av størrelse på båten.

2)Reservering av båten

Vi anbefaler alle å lese nøye igjennom leiekontrakten vi benytter før du foretar en reservasjon. Leiekontrakten finner du her. Når du har valgt båt, vil du bli rutet gjennom en reservasjon og bestilingsprosess. Reservasjon og bestillingsprosessen består av fem trinn hvor brukeren blir bedt om #1 Personopplysninger, #2 Maritim kompetanse, #3 Tilleggsinformasjon om bruk av fartøyet, #4 Valg av ekstratjenester og produkter, #5 Bekreftelse av bestilling og betaling. Når alle trinn i reservasjon og bestillingsprosessen er gjennomført vil du motta en ordrebekreftelse. Samtidig blir det generert en varsling til Båteier som må besvares av båteier eller representant for denne innen 24 timer. En slik melding inneholder opplysninger om leieperiode, ditt fornavn og etternavn samt tilleggsinformasjon** som er gitt i reservasjon og bestillingsprosessen. Avtalen om reservasjon og bestilling av båten er bindene for alle parter når din bestilling er mottatt av Maritim Utleie og når båteier har godkjent forespørsel om leieperioden (innen 24 timer).

**Vi utleverer følgende informasjon fra reservasjon og bestillingsprosessen til båteier for at han/hun skal ha et beslutningsgrunnlag: Fornavn, etternavn, fødselsår, informasjon som er gitt i Maritim kompetanse, opplysninger om hvor båten skal brukes, hva som er formålet med turen og ytterligere informasjon du oppgir i feltet ”tillegginformasjon” samt eventuelle valg av ekstratjenester slik som vask m.v. Når forespørselen blir akseptert av båteier, vil det bli opprettet en leiekontrakt.

3)Bruk av båten

Dersom det ikke avtalt noe annet, er du som leietaker også ansvarlig for å rengjøre båten inn-og utvendig samt alt medfølgende utstyr, slik at den fremstår i samme stand som ved overlevering. Septik må være tømt. NB! Dette må gjøres i ”rom” sjø, eller i marina som tilbyr dette.

Å trekke båten opp på stranden fører til stor slitasje for båten og er derfor ikke tillatt.

Dersom du forlater båten plikter du å sørge for at båten er forsvarlig fortøyd på en brygge/fortøyningsplass hvor dette er avklart med plassens eier, at tilstrekkelig fendring er iverksatt og at båten er forsvarlig lukket og låst.

Ved avvik som nevnt over vil det bli det belastet et honorar pr tilfelle. I tillegg vil leietaker bli belastet for selve arbeidet, skader, samt mistede gjenstander med bakgrunn i hva som må utføres i forbindelse med at forpliktelsene i leiekontrakten er brutt.

Ved eventuelle grunnstøt eller skade på båten under vannlinjen, må båten slippsettes eller løftes på land med egnet utstyr. Ved eventuelt behov for reservedeler til båt og motor, avtales fremgangsmåten i hvert enkelt tilfelle med Båteier eller representant for denne.

Dersom det oppstår problemer av noen art med båten plikter du som leietaker å umiddelbart melde fra til Båteier eller representant for denne om det inntrufne. Ved skader av mindre karakter skrives disse ned på rapporteringsskjema som enten ligger om bord eller kan lastes ned her. Ved unnlatelse av slik rapportering/melding, kan Utleier avkreve leietaker for den sum det koster å utbedre de feil og mangler som leietaker har påført båten. Ta gjerne bilder eller film av eventuelle hendelser som oppstår underveis med båten, slik sikrer du deg også god dokumentasjon ved eventuelle uenigheter på et senere tidspunkt.

Drivstoff: avtal på forhånd et av de følgende alternativene for drivstoff før leieperioden starter:

1. Drivstoff er inkludert i leien.

2. Leietaker må fylle opp etter bruk. Husk å beregne god tid til dette da det ofte kan være kø på marinaen. Dersom drivstoff ikke er fylt ved retur skal prisen for manglende drivstoff trekkes fra depositumet basert på regning fra båteier.

3. Leietaker gjør avtale om å betale direkte til båteier for den mengde drivstoff som er forbrukt. Det kan også avtales å trekke dette fra depositumet.

Bruk av Tjenesten

1) Definisjoner

”Båt” Fartøy til bruk på sjøen for rekreasjonsformål publisert i Tjenesten.

”Maritim Utleie” System som er for reservasjoner og bestillinger av Båter som er publisert og gjort tilgjengelige gjennom Tjenesten.

”Båteier” Personen som er eier av Båt.

”Leietaker” Personer som inngår avtale om leie av Båt fra Båteier via Tjenesten.

”Leieavtale” Avtale om utleie av Båt inngått mellom Båteier eller dennes representant og Leietaker ved bruk av Tjenesten

”Bruker” Personen som bruker Tjenesten.

”Maritim profil” Profil som inneholder opplysninger Brukeren har registrert om seg selv.

”Tjenesten” Maritim Utleie levert av NetYachts AS via https://www.maritimutleie.no.

”Skade” Enhver fysisk skade på Båt, herunder medregnet propeller, drev, og/eller motor eller båtens utstyr, samt tap av utstyr tilhørende Båten samt enhver skade på tredjeparts eiendom og øvrige økonomiske krav som oppstår i forbindelse med leie av Båten.

2) Om Tjenesten

Tjenesten leveres av Netyachts AS

Kontaktadresse: Postboks 135, 1394 Nesbru

Epostadresse: [email protected]

Telefonnummer :+47 944 23 030

Organisasjonsnummer: 913 341 058

heretter omtalt som ”Maritim Utleie”.

Maritim Utleie tilbyr en internettbasert plattform som tilrettelegger og formidler Båter for privat utleie. Tjenesten setter båteiere i kontakt med potensielle leietakere og vice versa. Plattformen er tilgjengelig på https://www.maritimutleie.no.

Ved å benytte deg av Tjenesten aksepterer du Maritim Utleies vilkår for bruk av Tjenesten. Maritim Utleie forbeholder seg rett til å uten videre varsel foreta endringer i de generelle vilkårene som gjelder for bruk av Tjenesten. Siste versjon av gjeldene vilkår finnes her.

3) Reservasjon og betaling

Båten reserveres for Leietaker ved bestilling i systemet. Leie og depositum betales direkte til båteier via Vipps eller bankoverføring innen 5 dager fra bestilling, eller senest ved utlevering av Båten.

Båteier har ingen forpliktelser etter denne avtale ved forsinket, manglende eller ufullstendig betaling.

4) Båteiers forpliktelser

Publisering av Båten

For å publisere Båten for utleie via Tjenesten må Båteier ha opprettet en brukerprofil. Før publisering første gang vil opplysningene bli kontrollert og godkjent av Maritim Utleie. Båteier samtykker i at en publisert Båt er tilgjengelig for Brukere, og at Brukere kan gjøre reservasjoner og henvendelser til Båteier gjennom systemet.

· Ansvar for opplysninger

Båteier er ansvarlig for at enhver opplysning som gis i forbindelse med registrering av en Båt og bruk av Tjenesten er korrekt og at enhver handling som foretas av Båteier er i samsvar med relevant norsk og internasjonal lovgivning og ikke krenker tredjeparters juridiske rettigheter.

· Reservering og bestilling av en publisert Båt

Dersom det gjøres forsøk på å reservere en Båt plikter Båteier å godta eller avvise forespørselen innen 24 timer. Dersom Båteier godkjenner en leieforespørsel blir det automatisk generert en Leieavtale. Båteier plikter å sette seg inn i Leieavtalens vilkår.

· Oppbevaring av leie og depositum

Båteier skal sørge for at innbetaling, oppbevaring og senere utbetaling/tilbakebetaling av leie og depositum blir ivaretatt på en sikker måte.

· Overføring av depositum etter endt leieforhold

Etter avsluttet leieforhold, og under forutsetning av at det ikke er tvist mellom partene knyttet til Skade eller annet ved Båten, skal depositumet tilbakebetales til Leietaker snarest og senest innen 48 timer.

Ved krav fra Båteier mot Leietaker som følge av mislighold av avtalen, Skade eller andre forhold på Leietakers side, og som er fremsatt innen to (2 dager) etter utløpet av Leieavtalen, kan Båteier avvente tilbakeføring av depositumet, eventuelt dersom skaden er av mindre art, en skjønnsmessig dekkende andel av depositumet, til saken er forlikt eller rettskraftig avgjort mellom partene.

· Forsikring

Båteier plikter til enhver tid å ha adekvat forsikringsdekning for Båten som dekker forsikringstilfeller i tilknytting til utleie.

· Sikkerhetsutstyr

Sørge for at nødvendig og/eller påkrevet utstyr for sikker og lovlig bruk av er på plass i Båten og at Båten er i god teknisk stand, herunder CE-merket.

· Prosedyrebeskrivelser

Lage og legge prosedyrebeskrivelser i Båten som gjør det enkelt for Leietakere å bruke Båten.

· Innrapportering

Foreta nødvendig innrapportering til offentlige myndigheter om leieforholdet, samt tilfredsstille de krav som stilles til regnskapsføring hva angår Båteiers økonomiske forhold.

5) Leietakers forpliktelser

· Reservering og bestilling av Båten

Når alle trinn i reservasjonsprosessen er gjennomført vil Leietaker motta en ordrebekreftelse. Samtidig blir det generert en varsling til Båteier som må besvares av Båteier eller representant for denne innen 24 timer. Reservasjon av Båt er bindene når Leietakers bestilling er mottatt av Maritim Utleie og Båteier har godkjent leieforespørselen.

Når Båteier godkjenner en leieforespørsel vil det bli generert en Leieavtale på de vilkår som fremgår av leiekontrakten nedenfor. Leietaker plikter å sette seg inn i Leieavtalens vilkår og å gjennomføre elektronisk signering av avtalen umiddelbart etter at forespørselen er akseptert og senest innen 24 timer.

· Tilbakelevering av Båten

Leietaker er ansvarlig for å returnere Båten til avtalt tid og i avtalt stand.

· Minimumsalder for Leietaker

Minimumsalderen for å leie Båt er 25 år, og Leietaker bekrefter å være 25 år eller eldre.

· Ansvar for opplysninger

Leietaker er ansvarlig for at enhver opplysning som gis i forbindelse med bruk av Tjenesten er korrekt og at enhver handling som foretas av Leietaker er i samsvar med relevant norsk og internasjonal lovgivning og ikke krenker tredjeparters juridiske rettigheter.

7) Maritim Utleies forpliktelser

· Drift av Tjenesten

Maritim Utleie plikter å gjøre sitt ytterste for å sikre stabil og sikker drift av Tjenesten.

8) Skade på Båten

Dersom det oppstår Skade på Båten under Utleie er Leietaker forpliktet til å erstatte dette.

Utleier plikter å gi melding  til leietaker om Skade eller mistanke om Skade på Båten, umiddelbart og senest innen 2 dager etter avsluttet leieforhold.

Leietaker plikter å besvare slik melding skriftlig innen 2 dager etter at meldingen ble mottatt. Ved unnlatelse å svare på en slik melding ansees dette automatisk som aksept av ansvar for meldt Skade, med mindre det skyldes forhold som tilsier at slikt svar var umulig (Force Majeure) å gi innenfor fristen. Ved et skadetilfelle skal både Leietaker og Båteier bidra med all nødvendig informasjon for å bringe klarhet i de faktiske forhold.

Ved krav fra Båteier mot Leietaker som følge av mislighold av avtalen/Skade, og som er fremsatt innen to (2 dager) etter utløpet av den enkelte leieavtalens varighet, skal Båteier ikke tilbakebetale depositumet, eventuelt dersom skaden er av mindre art en skjønnsmessig dekkende andel av depositumet, før saken er forlikt eller rettskraftig avgjort mellom partene.

Ved uenighet om omfanget av meldt Skade plikter Båteier å innhente takst av skaden fra en uavhengig autorisert tredjepart.

9) Mislighold

Hver av partene plikter å gi de øvrige partene skriftlig melding om mislighold av avtaleverk knyttet til Tjenesten (herunder nærværende avtale eller Leieavtalen) innen 2 dager etter avsluttet leieforhold.

10) Priser og betaling for bruk av Tjenesten

Priser for bruk av Tjenesten finnes her

Prisene som er oppgitt inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene som Bruker skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestillingen blir foretatt. Maritim Utleie kan kreve betaling for Tjenesten fra det tidspunkt båteier har godkjent forespørsel om leieperiode.

11) Sletting av brukerkonto

Båteier og Leietaker kan når som helst slette brukerkonto dersom det ikke foreligger noen aktive reservasjoner eller andre forhold av betydning. Slik sletting kan foretas i ditt kontrollpanel eller ved å gi Maritim Utleie skriftlig melding. Ved sletting vil Maritim Utleie gjøre opp utestående krav i forbindelse med bruk av Tjenesten.

Ved brudd på avtalen eller øvrig misbruk av Tjenesten forbeholder Maritim Utleie seg retten til å slette eller stenge brukerkonto og/eller Maritim Profil uten foregående varsel.

12) Ansvarsfraskrivelse

Maritim Utleie påtar seg intet ansvar for uriktige opplysninger gitt av Båteier eller Leietaker.

Maritim Utleie fraskriver seg ethvert erstatningsansvar som følge av Skade på Båten eller personskade i forbindelse med bruk av Tjenesten.

Maritim Utleie fraskriver seg ethvert erstatningsansvar som følge av skade som Båten, Leietaker eller Båteier påfører personer eller gjenstander i forbindelse med bruk av Tjenesten.

13) Tvister

Alle tvister søkes løst i minnelighet.

Dersom det oppstår uenighet mellom Båteier og Leietaker i tilknytning til et leieforhold, skal Maritim Utleie etter beste skjønn bistå partene med å komme frem til en minnelig løsning.

Dersom ikke forhandlinger fører frem er Båteiers bosted verneting for enhver rettslig prosess.

Oversikt

Maritim Utleie belaster servicehonorar for hver reservasjon som er gjort gjennom Tjenesten. Alle servicehonorar og priser er spesifisert under.

Honorar for avvik fra leiekontrakten:

Servicehonorar – Leietaker

3% av leieprisen.

Servicehonorar – Båteier

3% av leieprisen.

Avtale om leie av fritidsbåt

Båteier

Navn:

Adresse:

Postnummer og sted:

Telefonnummer:

E-postadresse:

————————————————————————————————————————————–

Kontaktperson

Navn:

Telefonnummer:

E-post-adresse:

Heretter omtalt som: Representant for Båteier

________________________________________________________________________________

Leietaker

Navn:

Adresse:

Postnummer og sted:

Fødselsår:

Telefonnummer:

E-post- adresse:

Båten

Type:

Merke:

Årsmodell:

Lengde (fot):

Antall hestekrefter:

Motortype: Innenbords / Utenbords

Drivstoff :

CE-merket: Ja / Nei

Forsikring: Ja / Nei

Hjemmehavn:

Leieperiode

Utleietidspunkt: dd.måned.åååå klokken 00:00

Returtidspunkt: dd.måned.åååå klokken 00:01

Overleveringssted: Se kart og stedsangivelse

Leieprisen Kr:

Depositum Kr:

Tillegg Kr:

Avtale om transport: Ja / Nei

Transportpris: Kr

Rengjøring: Innvendig / Utvendig / Innvendig & Utvendig

Pris for rengjøring: Kr

Signeringsmåte: Digital

1. LEIEPERIODE, OVERLEVERING OG RETUR

Avtalens varighet (”Leieperioden”) skal være fra Utleietidspunkt til Returtidspunkt som angitt ovenfor. Båteier skal på Utleietidspunktet overlevere Båten til Leietaker på Overleveringsted som angitt ovenfor og Leietaker skal på Returtidspunktet returnere Båten til Båteier på samme sted med mindre annet skriftlig er avtalt. Begge parter har en gjensidig plikt til å varsle og vente i 30 minutter ved forsinkelse.

Dersom det på grunn av værforhold ikke er eller vil være forsvarlig å overlevere/returnere Båten slik avtalt, skal den part som skal overlevere/returnere så snart som mulig og senest en time før avtalt tidspunkt kontakte den annen part for å avtale nytt Utleie- eller Returtidspunkt. Nytt Utleie- eller Returtidspunkt skal avtales så snart værforholdene gjør det forsvarlig.

Dersom Leietaker ikke møter opp til avtalt Utleietidspunkt begynner Leieperioden å løpe. Dersom leietakeren uteblir i mer enn en dag når leietiden er over en uke og det skjer uten at han/hun gir noen melding til utleieren, faller leieforholdet bort. I slike tilfeller skal leietakeren likevel betale full leie for første hele uke. For senere leieuker skal leieprisen reduseres tilsvarende oppnådd erstatningsutleie.

Ved manglende oppmøte på avtalt Returtidspunkt fortsetter Leieperioden å løpe på avtalens øvrige vilkår inntil båten returneres til Utleier. Leietaker er i slike tilfeller ansvarlig for å returnere Båten på sted angitt av Båteier.

Leietaker er ansvarlig for alle utgifter, kostnader og tap Båteier påføres dersom Båten ikke returneres til avtalt Returtidspunkt.

2. LEIEPRIS OG DEPOSITUM

Leietaker plikter å innbetale til Båteier leieprisen angitt ovenfor. Leietaker skal i tillegg innbetale et depositum. Depositumet er til sikkerhet for ethvert krav i forbindelse med denne avtalen. Eventuelle ekstra tilvalg og ekstrautstyr og tjenester kommer i tillegg og følger gjeldene prisliste.

Båteier kan holde tilbake hele eller deler av Depositumet dersom Båten ikke returneres i henhold til avtalen, ved skade, mistanke om skade eller annet mislighold fra Leietaker. Dersom det ikke foreligger slike forhold som nevnt her skal depositumet tilbakebetales innen 2 virkedager etter utløpet av Leieperioden.

Ved utsatt Utleietidspunkt på grunn av værforhold som nevnt i pkt. 1 skal Leieperioden etter avtale forlenges tilsvarende utsettelsen. Dersom det ikke er mulig å forlenge Leieperioden (for eksempel fordi båten er leid ut eller fordi Leietaker ikke har anledning til å bruke den) skal Leieprisen avkortes.

Ved utsatt overlevering på grunn av forhold som skyldes Båteier eller forhold som Båteier har risikoen for, kan Leietaker be om at Leieperioden forlenges tilsvarende utsettelsen eller at Leieprisen avkortes tilsvarende utsettelsen. Dersom det ikke er mulig å forlenge Leieperioden (for eksempel fordi båten er leid ut eller fordi Leietaker ikke har anledning til å bruke den) skal Leieprisen tilsvarende utsettelsen.

3. BÅTENS TILSTAND VED OVERLEVERING OG UTLEIERS PLIKTER

Båten skal ved overlevering være i kontraktsmessig stand, rengjort og ha full drivstofftank. Ved overlevering skal Leietaker og Båteier sammen gjennomgå hele Båten ved bruk av hensiktsmessig sjekklister. Sjekklister for gjennomgang av båt og eventuelle vedlikeholdsprogrammer knyttet til Båten skal signeres av både Leietaker og Utleier. Dersom Båten ikke er klar til overlevering til avtalt tid på grunn av forhold på Båteiers side, skal leien avkortes med en dags leie for hver påbegynte dag. Er forsinkelsen mer enn en dag ved inntil en ukes leie, eller mer enn to dager ved mer enn en ukes leie, kan Leietaker velge om han vil fastholde eller gå fra avtalen. Hvis Båten ikke er i kontraktsmessig stand kan Leietaker kreve avslag i leieprisen. Er mangelen av alvorlig karakter kan Leietakeren velge å gå fra avtalen. Dersom Båten ikke kan benyttes i en del av Leieperioden, og dette skyldes forhold som Båteier er ansvarlig for, skal leien avkortes forholdsvis. Er avbruddet langvarig, kan Leietakeren gå fra avtalen dersom formålet med leieforholdet blir vesentlig endret.

4. BÅTENS TILSTAND VED RETUR, SKADER OG LEIETAKERS PLIKTER

Båten skal ved retur være i samme stand som ved overlevering, rengjort og ha full drivstofftank dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Dersom Båten ved retur ikke er tilfredsstillende rengjort eller fulltanket belastes Leietaker et gebyr for vask og/eller et gebyr for drivstoffylling, samt pumpepris for manglende drivstoff.

Leietaker er ansvarlig for tyveri og enhver skade eller mangel på Båten, herunder Båtens motor og utstyr, annen skade eller erstatningsansvar som er pådratt, påført eller oppstår som følge av Leietakers bruk av Båten. Leietaker er økonomisk ansvarlig for utgifter som påfaller Båteier i forbindelse med rengjøring, reparasjoner og transport grunnet innvendige og utvendige skader og/eller skadeverk påført Båten i leieperioden. Båten er forsikret, ved tyveri eller skade/ansvar som helt eller delvis dekkes av forsikring er Leietaker ansvarlig for betaling av Båteiers egenandel samt eventuelt andre økonomiske tap. Særskilt avtale som reduserer Leietakers egenandel ytterligere kan inngås etter nærmere avtale mellom partene.

Dersom det oppstår problemer av noen art med Båten i løpet av Leieperioden plikter Leietaker å umiddelbart underrette Båteier om det inntrufne. Ved ikke uvesentlige skader er leietaker forpliktet til å følge Båteiers instruksjoner.

6. KRAV TIL LEIETAKER OG FØRER(E) AV BÅTEN

Leietaker må inneha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse for å leie Båten. Kartlegging av slik kompetanse er en viktig del av reservasjonsprosessen og må gjennomføres av Leietaker før reservasjonen gjennomføres. Dette for å sikre at leietaker har den nødvendige kompetanse og riktige holdninger for en betryggende ferdsel til sjøs. Eksempel på en slik kartlegging finnes her (link).

Det er Leietakers ansvar å forsikre seg om at det foreligger kart for det aktuelle seilingsområde om bord og at alle passasjerer har forskriftsmessige redningsvester i riktig størrelse. Det er Leietakers ansvar å forsikre seg om at han eller hun innehar tilstrekkelig kompetanse for å betjene alle aspektene ved å føre en båt.

Leietaker bekrefter at alle førere av Båten i Leieperioden er over 25 år og innehar tilstrekkelig kunnskap og eventuelle sertifikater/bevis som kreves for å føre Båten. Leietaker er ansvarlig for at alle førere av Båten på forhånd er gjort kjent med vilkårene i denne avtale.

Dersom Leietaker har gitt gale opplysninger om egne eller andre føreres kvalifikasjoner og ferdigheter, eller at det av andre grunner anses klart uforsvarlig å utlevere fartøyet, har Båteier rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Båteier skal i slike tilfeller gis en umiddelbar redegjørelse for beslutningen.

Ved fortøyning av båten er Leietaker eller fører av Båten forpliktet til å sørge for at Båten er forsvarlig festet på en brygge/fortøyningsplass hvor dette er avklart med anleggets/plassens eier. Likeledes plikter leietaker eller fører av Båten å sørge for at Båten er forsvarlig lukket og låst.

7.LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

Leietaker skal i leieperioden sørge for at Båten blir vedlikeholdt, herunder med tanke på smøreoljer, kjølevann og væsker. Ved tvil om vedlikehold kontaktes Båteier.

8.BEGRENSNING PÅ BRUK AV BÅTEN OG SÆRLIGE BESTEMMELSER

Båten kan kun benyttes i skandinavisk farvann. Båten må ikke benyttes til å trekke paragliders eller lignende utstyr. Båten kan heller ikke benyttes til slepeoppdrag, berging av andre båter, (unntatt ved nødsituasjoner), transportoppdrag der leietager tar betalt for oppdraget, utleie eller næringsøyemed for øvrig. Dette punkt er likevel ikke til hinder for at Båten benyttes til sleping av mindre vannleker som oppblåsbare pølser, ringer etc.

9.AVBESTILLING

Leietaker kan kansellere leieforholdet mot betaling av en erstatning til Båteier etter følgende modell:

Ved avbestilling mer enn fire uker før Leieperioden betales, 50 % av Leieprisen.

Ved avbestilling mellom fire og en uke før leieperioden, betales 75 % av Leieprisen.

Ved avbestilling mindre enn en uke før Leieperioden, betales 90 % av Leieprisen.

Dersom Båteier får leid ut båten i leieperioden, skal erstatningen avkortes slik at det som utleieren får inn skal trekkes fra den avtalte leie. Likevel skal leietakeren alltid betale 30 % av leiebeløpet.

10.PARTENES ANSVAR

Leietaker er kjent med at Maritim Utleie ikke er eier av Båten og at denne leiekontrakten er inngått av Båteier eller dennes representant. Maritim Utleie har intet ansvar for mislighold som skyldes Båteiers forhold, herunder Båtens tekniske stand eller utstyr.

11.ENDRINGER, KRAV TIL SKRIFTLIGHET

Tillegg til og endringer av leievilkårene i denne avtale er bindende bare dersom de foreligger i skriftlig overenskomst.

12.TVISTER

Eventuell tvist mellom partene skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom forhandlinger ikke fører frem har partene vedtatt Oslo tingrett som rett verneting i enhver sak.

Søk

mai 2024

 • M
 • T
 • O
 • T
 • F
 • L
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

juni 2024

 • M
 • T
 • O
 • T
 • F
 • L
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Voksne
0 Barn
Kjæledyr
Størrelse
Pris
Komfort og instrumenter
Sikkerhet

Sammenlign oppføringer

Sammenligne